دوره آموزش زبان تاچ استون

منتشر شده از سوی انتشارات دانشگاه کمبریچ

مجموعه ای کامل برای آموزش زبان انگلیسی به

بزرکسالان و نوجوانان در سطوح مقدماتی تا متوسط

TOUCHSTONE

COURSES

دوره آموزش زبان تاچ استون

منتشر شده از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج, مجموعه ای کامل برای آموزش زبان انگلیسی به بزرگسالان و نوجوانان در سطح مقدماتی تا متوسط (B2-A1)است.براساس تحقیقات و بررسی های صورت گرفته از سوی دانشگاه کمبریج تاچ استون تا حد امکان زبان انگلیسی واقعی در زندگی روزمره را آموزش می دهد.این دوره به زبان آموز کمک می کند تا دانش مکالمه خودرا تقویت ساخته تا از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار شوند.

Touchstone

تاچ استون مهارت های گرامر,واژگان واستراتژی های مکالمه را برای برطرف ساختن نیازهای زبان آموزان در زندگی مدرن امروزی آموزش میدهد.ویژگی های اصلی و بارز این مجموعه عبارتند از:

  1. اموزش زبان طبیعی-توسعه صریح و سیستماتیک سبب ایجاد اعتماد به نفس و روان تر شدن مکالمات می گردد.
  2. یادگیری استقرایی-تمرین های فعال/دانش آموزان را تشویق می کند تادر یادگیری مستقل تر شده ومسایل را به چالش بکشد.
  3. یادگیری تلفیقی-تاچ استون ترکیبی از کتاب ها ,فایل های صوتی ,نرم افزار وفایل های ویدویی است که به یادگیری بهتر زبان آموز کمک شایانی خواهد نمود
Extracurricular BookHoursLevel
Story Book22.5Touchstone 1A
Story Book22.5Touchstone 1B
Story Book22.5Touchstone 1C
Basic Tactics for Listening22.5Touchstone 2A
Basic Tactics for Listening22.5Touchstone 2B
Basic Tactics for Listening22.5Touchstone 2C
Basic Tactics for Listening22.5Touchstone 2D
Developing Tactics for Listetnig22.5Touchstone 3A
Developing Tactics for Listetnig22.5Touchstone 3B
Developing Tactics for Listetnig22.5Touchstone 3C
Developing Tactics for Listetnig22.5Touchstone 3D
Expanding Tactics for Listetnig22.5Touchstone 4A
Expanding Tactics for Listetnig22.5Touchstone 4B
Expanding Tactics for Listetnig22.5Touchstone 4C
Expanding Tactics for Listetnig22.5Touchstone 4D

LEARM FOR A BETTER

FUTURE

TOUCHSTONE

COURSES