بـرای شــروع یـک مسیر حرفه ای آماده اید ؟

مهم نیست کـــــه شما تجربه کاری دارید یا خیر ما در مجموعه گویا محیطی را فراهم کرده ایم کـــه در آن شمــــا می تـــوانیـــد علاوه بر شــــروع مسیر حرفه ای, رشد و پیشرفت کنید

careers

انتخاب مسیر

اگر شما هم قصد همکاری با ما و پیوستن به خانواده گویا را دارید می توانید فرم رزومه خود را در بخش مورد نظر تکمیل کنید.