مشاوره و برنامه ریزی

راه رو بهت نشون میدیم

MENTORING

WE SHOW THE WAY

مشاوره و برنامه ریزی (منتورینگ)

خدماتی دیگر از مرکز زبان گویا که در آن زبان آموزان توسط اساتید حرفه ای همراهی می شوند

خدمات ارئه شده در منتورینگ

msrt

انجام مشاوره و برنامه ریزی ۱۰ هفته ای توسط اساتید

و انجام پشتیبانی در طول دوره بر اساس پکیج انتخابی

msrt

بررسی زمان مناسب برای شرکت در آزمون ها

و دوره هــــــای مــــنـاســــب شــــــما

msrt

حمایت و آموزش کنترل کردن استرس

و چالـــــــــــــش هــــــای آزمــــــــون و مسیر

msrt

مشخص کردن استراتژی های مناسب

برای نقاط ضعف و قــــــــوت آموزشـــــی

پکیج های خدمات منتورینگ

IELTS
IELTS

ویژگی های مشاوران ما

مشاوران گویا بر اساس اهداف و نیاز های شما

انتخاب می شوند

با تحلیل گزارش فعالیت ها، به شما راه حل

مناسب ارائه میدهند

مشاوران همگی دارای سابقه بال

در تدریس هستند

IELTS
IELTS

مشاوره و برنامه ریزی

راه رو بهت نشون میدیم

MENTORING

WE SHOW THE WAY