13 آبان روز دانش آموز مبارک

روز دانش آموز به تمامی دانش آموزان عزیز و دانش آموزان گویایی مبارک باد.

مرکز زبان گویا برای دانش آموزان عزیز ، مسیری سر شار از موفقیت آرزو دارد.