موضوعات مورد سوال در آزمون speaking آیلتس

بخش اول: مقدمه – ۴ تا ۵ دقیقه
در اولین بخش از speaking آزمون IELTS پس از بررسی مدارک شناسایی، از شما سوالاتی کلی در مورد خودتان و موضوعاتی آشنا همچون خانواده، کار، غذای مورد علاقه و موضوعاتی از این دست پرسیده خواهد شد. البته در این بخش ممتحن سعی می کند تا حد ممکن از استرس شما کم کند تا راحت تر حرف بزنید. بعنوان مثالی از سوالات مطرح شده در این بخش، سوالات زیر را ببینید:

Let’s talk about your home town or village.

What kind of place is it?
What’s the most interesting part of your town/village?
What kind of jobs do the people in your town/village do?
Would you say it’s a good place to live? (Why?)
Let’s move on to talk about accommodation.

Tell me about the kind of accommodation you live in?
How long have you lived there?
What do you like about living there?
What sort of accommodation would you most like to live in?

بخش دوم: کارت – ۲ تا ۳ دقیقه
بخش دوم speaking آزمون IELTS بخش کارت است! در این بخش به شما کارتی داده می شود که روی آن موضوعی نوشته شده و شما یک دقیقه فرصت دارید راجع به آن فکر کنید و باید در حدود ۲ دقیقه در مورد آن حرف بزنید. البته به شما مداد و کاغذ داده خواهد شد تا بتوانید افکارتان را روی آن سازماندهی کنید و در هنگام حرف زدن می توانید به نت های خود نگاه کنید. پس از اینکه شما حرفتان تمام شد، ممتحن احتمالاً یک یا دو سوال دیگر راجع به همان موضوع خواهد پرسید.

در این مقاله 37 موضوعی که معمولا در آزمون ایلتس در بخش speaking مطرح میگردد را بیان میکنیم:

1)Gift

2)Traditional Cloth

3)Old Person

4)Music

5)Singer or band

6)Time

7)Newspaper/ magazine

8)Apartment/house

9)Character in film or TV program

10)Three days holiday, where will you go

11)The way of relaxation

12)Family event

13)Good family news

14)Happy event in childhood

15)The happiest experience in childhood

16)Important decision

17)Family member

18)Wedding

19)Child you know

20)A wild animal

21)Animal or pet you raised

22)National product

23)Expensive thing you want to buy

24)Neighbour

25)Important city in your country

26)The time when you receive help

27)Website

28)Visit

29)Special meal

30)Favourite food

31)Sport event

32)Birthday

33)Exciting trip

34)Transport

35)Sea/river/lake

36)A toy

37)Story when you were a child