در تسک اول آکادمیک رایتینگ اگزمینر به دنبال چیست؟

پاراگراف دیدگاه کلی یا  Overview  یکی از اولین مواردی است که ممتحن به آن توجه می کند زیرا این پاراگراف نشان می دهد . که داوطلب تا چه میزان می تواند اطلاعات مهم در پاراگراف یا جدول داده شده را تشخیص داده و آنها را به طور شفاف بیان کند.این پاراگراف تاثیر مستقیم در نمره Task Achievement  خواهد داشت.

پاراگراف دیدگاه کلی که می تواند به شما کمک کند تا نمره مطلوب را کسب کنید ، باید کلیات گراف یا جدول داده شده را به شفافی توصیف کند.

 

بنابراین با انتخاب و توصیف حداقل دو نکته مهم از اطلاعات داده شده در صورت لزوم استفاده از مقایسه های منطقی ، می توان انتظار کسب نمره بالاتر را در این قسمت داشت.