برنامه دوره های مکالمه حضوری ترم پاییز ( شعبه کیان آباد)